Predaj nehnuteľnosti

Dovoľte mi predstaviť vám jednotlivé body postupu pri predaji nehnuteľnosti

ZOZNÁMENIE SA S KLIENTOM, S JEHO POTREBAMI A POŽIADAVKAMI

- nezáväzná telefonická či e-mailová konzultácia a následná schôdzka,
- podrobné vysvetlenie priebehu predaja,
- odovzdanie podkladových materiálov,
- marketingový plán a ďalšie možnosti prezentácie,
- posúdenie stavu nehnuteľnosti,
- preverenie objektu na katastri nehnuteľností

STANOVENIE TRHOVEJ CENY
,,každá nehnuteľnosť si zaslúži dostať tú správnu cenu“

Aby sa dala korektne určiť trhová cena nehnuteľnosti, je dôležité hodnotiť nielen vek a stav nehnuteľnosti, ale samozrejme tiež aktuálny dopyt, lokalitu, občiansku vybavenosť, vnútorné vybavenie, príjazdovú komunikáciu, a pod. Je podstatné uvedomiť si, že nesprávne nastavenie ceny môže dobu realizácie predaja značne predĺžiť alebo ju dokonca znemožniť. Najjednoduchšou metódou stanovenia správnej hodnoty je porovnanie, za aké ceny sa predávajú podobné nehnuteľnosti v danej lokalite. Odborne vypracovaný znalecký posudok nemusí byť totižto vždy objektívny. Do pozorosti dávam dôležitosť zdôrazdnenia všetkých špecifík Vašej nehnuteľnosti.

DÔKLADNÁ PRÍPRAVA
,,ako dôležitý nástroj pre úspešný predaj Vašej nehnuteľnosti"

Veľmi dôležitý nástroj úspešného predaja Vašej nehnuteľnosti je jej dôkladná príprava a následná prezentácia, najmä novodobými a veľmi efektívnymi spôsobmi, medzi ktoré bezpodmienečne patria profesionálne fotografie, homestaging, videoprehliadka, rôznorodá inzercia a mnohé ďalšie. Tento bod vo fáze predaja je naozaj veľmi obsiahly, a preto som jej venoval samostatnú záložku s názvom "PREZENTÁCIA nehnuteľnosti".

ROKOVANIA SO ZÁUJEMCAMI
,,aby sme našli ten najvýhodnejší spoločný kompromis“

Mnoho predávajúcich obťažuje, že bezcielnými prehliadkami ich nehnuteľnosti zbytočne strácajú čas a hlavne cenné súkromie. Preto je potrebné vopred vyselektovať vhodných a vážnych záujemcov o prehliadku nehnuteľnosti na základe ich požiadaviek a finančných možností. Tento krátky krok Vám vie ušetriť množstvo drahocenného času.

POMOC S FINANCOVANÍM
,,ak si kupujúci potrebujú požičať“

Nie je žiadným problémom pomôcť Vám pri vybavení hypotekárneho úveru, či už ide o pomoc pri splatení alebo prenesení ťarchy na inú nehnuteľnosť, poprípade o vybavenie nového úveru na kúpu. Hypotekárni špecialisti, s ktorými spolupracujem, Vám dokážu na základe analýzy Vašich potrieb a možností návrhúť optimálny spôsob financovania Vásho bývania. Stretnutie s hypotekárnym špecialistom je nezáväzné a je samozrejme zadarmo. Výsledkom je značné úrýchlenie celkového procesu smerujúceho k Vašej spokojnosti.

PRÁVNY SERVIS
,,kvôli bezpečnému prevodu vlastníckych práv k nehnuteľnosti“

Nešetrite na úkor bezpečnosti. Je veľmi dôležité mať kúpno-predajnú zmluvu vypracovanú spoľahlivým právnikom, aby sa počas, aj po predaji Vašej nehnuteľnosti predišlo nepríjemným konfiktom. V spolupráci s advokátskou kanceláriou Vám zabezpečím všetky zmluvy a zaistím služby prevodu nehnuteľnosti vrátane úschovy finančných prostriedkov.

KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ
,,aby to aj na liste vlastníctva sedelo“

Úspešné ukončenie katastrálneho konania vie dať častokrát dosť zabrať. Celý proces prevodu nehnuteľnosti na katastri zahŕňa založenie riadenia, odovzdanie na spracovanie, zaplombovanie, odovzdanie vkladu k aktualizácii, odsúhlasenie budúceho stavu, prevedenie vkladu, vypravenie spisu a ukončenie. Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností je nutné vykonať vždy, keď dochádza k zmene majiteľa zapísaného na liste vlastníctva. Všetky úkony spojené s týmto prepisom Vám samozrejme zabezpečím ja.

ODOVZDANIE KLÚČOV K NEHNUTEĽNOSTI
,,posledný krok v úspešnej spolupráci“

Pri odovzdavaní kľúčov k predanej nehnuteľnosti je vždy nutné spísať preberací protokol, aby sa predišlo prípadným sporom v budúcnosti. Zaznamenáva sa na ňom počet odovzdaných kľučov, stav meračov elektriky, vody a plynu. Je potrebné overiť, či všetko zodpovedá stavu uvedenom v kúpnej zmluve, ak nie, zistené závady či nezrovnalosti sa spíšu vrátane toho, kto, ako a do kedy tieto závady odstráni.

PREDLOŽENIE DAŇOVÉHO PRIZNANIA
,,neznalosť totižto neospravedlňuje"

Pozor, pri predaji nehnuteľnosti, ak ste boli majiteľom kratšie ako 5 rokov, je potrebné podať ďaňové priznanie z príjmu fyzických osôb, a to najneskôr do 31.3. nasledujúceho roka. Napríklad, ak ste nehnuteľnosť predali v marci 2015, povinnosť podať daňové priznanie máte do 31. 3. 2016. Aj kupujúcim vzniká daňová povinnosť, títo musia podať priznanie k dani z nehnuteľnosti. Musí to urobiť každý daňovník v prípade, že sa stal vlastníkom novej nehnuteľnosti prvý krát. Treba tak urobiť vždy do 31.1. nasledujúci rok potom, ako ste nadobudli novú nehnuteľnosť.

Zaujal Vás Môj spôsob prezentácie a predaja Nehnuteľnosti? Chcete predať, kúpiť, alebo prenajať?